تولد مدیرمونه که
اقای نعمتی
تولدتون مبارک
با ارزوی بهترین ها.. emoji