سر من درد که نه،

میل شکستن دارد...

تا که بیرون بکشم

از وسطش فکرِ تو را...!