🌻🍃صبح‌ها

به خودیِ خود صبح نیستند.

باید دلیلی برایِ آغاز باشد.باید انگیزه و هدفی، این ثانیه‌ها را

به سمتِ صبح شدن، هُل بدهد😍صبح، دلیل می‌خواهد جانم👌

گاهی یک هدف می‌شود دلیلِ تو

گاهی یک اتفاقِ مبارک

و گاهی هم یک آدمِ خوب❤️و من هر سه را برای ثانیه‌هایِ

ارزشمندتان آرزو می‌کنم😘