‌هر صبح زندگی برای

ادامه پیدا کردن ؛

به دنبال بهانه می‌گردد !

و چه بهانه‌‌ای زیباتر از چشمانت!