باز هم شب شد

و باز هم خودم را به هر راهی میزنم

ختم میشود به تو

مشخصا به چشمانت...