🍃چایی که اصل نباشد

باید يه چیزی بهش اضافه کرد.



🍂🌾چوب دارچینی، هِلی، نباتی

شده چند پَر بهارنارنج

چیزی که مزه و بوى چاى را

به عطرِ خوش و طعمِ خوب تبديل کند.



زندگی هم گاهی می شود مثل همین چای

باید با دلخوشی های کوچک

طعم و رنگش رو عوض کرد👌🍃