اگر می پرسی از حالم...

دقیقا مثل بیروت است...

لبم آواز میخواند...

دلم انبار باروت است...