اینم پست آخر من ، هر چند زیاد فعال نبودم ولی با اومدن لنزور اونجا راحت ترم . مراقب خودتون باشید دوستان عزیز . شایدم روزی برگشتم 😊😍😍👋✋