دردِ

عاشق را

دوایی بهتر از

معشــــــــوق نیست...