دلم " آرامش " وارونه می خواهد

یعنی "ش م ا ر ا" ...