💕زنـدگی

یک پاداش است، نه یک مکافات💐🍃زندگى فرصتی است کوتاه تا

ببالی

بدانی و بيندشى

بفهمی و زيبا بنگریو در نهايت در خاطره ها بمانی👌

پس زندگیت را خوب زنـدگی کن😘روزتون بخیر رفقایِ جان✌🏻💐