و سرانـجام كسـى خواهـد آمـد...

و با مهربانی هایش ...

به تو نشان خواهد داد

تو قبل از دیدن او

اصلا زندگی نکرده ای!