لذت آن است

که تو باشی و من باشم

و این حال خوشم را

مدیون تو باشم