تبسّمت، نسیم را

به سمت آستانه ی لبخندهایم

آورده است!

تا هر صبح، شورانگیزترین

جریان لحظه هایم باشی ...