به شخصیت خود بیشتر از آبروی خود اهمیت دهید
زیرا شخصیت شما جوهر وجود شما؛
و آبرویتان ، تصور دیگران نسبت به شما است.