پیر شدن
دقیقا از جایی
شروع میشه که شبها
جای
"رویا پردازی برای آینده"
با
"خاطرات گذشته"
به خواب میری...