خاک شد هر که در این خاک زیست

خاک چه داند که در این خاک کیست

سر انجام که باید از این خاکـ رفت

خـــوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت....