🌻🍃وقتى روز جديدى شروع مى‌شود

جرات داشته باشيد و قدرشناسانه لبخند بزنيد.وقتى به دشوارى برخوردى

جرأت كن و به كارت ادامه بده👌وقتى احساس خستگى و نا اميدى كردى

جرأت كن و به راهت ادامه بده✌🏻وقتى احساس شادمانى مى‌كنى

جرأت كن و دل كسى را شاد كن🌹جرأت كن و به بهترين كسى كه مى‌توانى

تبديل شو😘