نزديك به ميليون ها روش براي اينكه بگي "دوستت دارم" وجود داره."كمربند ايمنيت رو ببند"

"يكم استراحت كن"

"چيزی خوردي؟"تو فقط بايد بشنوی...