کـسے چہ میفهـمد،تکرار "تـو"چقدر ،زندگے بخش است ،،..درست مانند .."نفسها"یم ..!!!