حال و روز جهان را بیخیال ...

کجای دوست داشتنت بودم؟