اغلب فکر می‌کنیم

اینکه به یاد کسی هستیم

منّتی‌ست بر گردن آن شخص!غافل از اینکه

اگر به یاد کسی هستیم

این هنر اوست نه ما؛

به‌یادماندنی بودن

بسیار مهم‌تر از به یاد بودن است...