ای عشق چه دردی تو که درمانت نیست

ای جان به چه زنده ای که

جانانت نیست..