خ. ترامپ مهلت تا رانده شدن ترامپ ازکاخ سفید وخانمش پناه بردن به ولیعد عربستان.