جز تو هیچ چیز و هیچ کس
دو جا و یکى نیست.
همزمان فرسنگ ها ازم دوری
و در دلم هستى
همزمان هم گریزگاه و هم پناهگاهى