کوچه‌ی خاکی باش

که با هر نمِ باران

بوی ناب سادگیت

پُر کند مشامِ هر عابری را...