عاشقی دل می دهد؛

معشوقہ اے دل می برد...بُرد در بُرد است و من

مشغول حسرت بُردنم!!...