مرا ببخش...

اگر دوستت دارم

و کاری از دستم بر نمی آید