💕ایمان داشته باشيد

که قشنگترین عشق❤️

نگاه مهربان خداوند به بندگانش است.🌻🍃زندگی را به او بسپاريد

و مطمئن باشيد تا وقتی

پشت تان به خدا گرم است

تمام هراس‌های دنیا خنده دار است👌🍁روزتون بخیر🍂