هیچوقت نمی‌گوید:
دوستت دارم...
تاکید می‌کند که
می‌دانی که دوستت‌دارم ...
یک جوری که از هر دوستت‌دارمی قشنگ‌تر است
بعضی آدم‌ها حرف نمی‌زنند
با کلمات بازی می‌کنند
راحت خرجشان نمی‌کنند
شعرشان می‌کنند
دلنشین‌تر ؛
مهربان‌تر ...