به تعظیم مردم
این زمانه اعتماد نکن!
تعظیم آنان همانند خم شدن
دو سر کمان است که هر چه
بهم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.!


جلال آل احمد