زندگی به بندی بند است
به نام "حرمت"
که اگر آن پاره شود
کار زندگی تمام است..