مثبت اندیشیدن ،
و خوشبین بودن ،
خوب فکر کردن ،

به همه کس و همه چیز بسیار
ساده است و آثار دلنشینی دارد

با آرامش فکر کن تا به آرامش برسی.