‏فکر کنم خدا وقتی پاییزو آفرید که عاشق شده بود
پاییزیی تون خدایی🍁