شب بخير ها

ترس دارد!

مبادا بگويد و

بد عادت شوم و

نباشد و از فردا شبهايم بهانه اش را بگيرند!