و عشق

چقدر می‌تواند وسیع باشد

که تنها با آمدن یک نفر

تمام قلبت را پر کند

جوری که دیگر جایی برای کسی نماند

و چه خوشبخت است آن کسی که

هم خود در قلب معشوق است

و هم معشوق در قلب او.