"و تَواصَوا بالصَّبر"..

از شر تمام نشانه های دلتنگی...