نفـس بكش؛
عميق،
آرام،
شـادمـان...
بگو غـم رد شـود
كه قلبت
آرامگاه انـدوه نيست...

✍🏻 نزار قبانى
••┈┈┈✾⚘✾┈┈┈••