بهشت دربست برای ماست

وقتی را دارم

دستانت را دارم

خنده هایت را دارم ....‌‌‌