〖ڪَویر 〗

دشـتـ سَبزے بود

تآ اینکہ ...

به بارآن گفتـ : دوستتـ دآرم