کاش آدم‌ها، چون آینه بودند!

آن وقت

انعکاسِ دوست داشتن، همان دوست داشتن بود؛

نه سکوت

نه تنهایی

نه دلتنگی...!