نشان عاشق آن

باشد که شب با روز پیوندد!!تو را گر خواب

می‌گیرد نه صاحبِ دَرد عُشّاقی!!