آغاز دست بہ‌سر ڪردنِ

بغض‌هایی‌ست ڪہ

اڪَر بمانند

ناخودآڪَاه

شاعرت می‌ڪنند ..!!