دلبر جانم ♡

می خواهَم از این پس

ماجِرای تَمامِ قِصه های زندگی مَن

تُ...باشی..!