احساست رانفس میکشم
نگاهت رامیخوانم
قلبت رامینوازم❣صدایت رامیبوسم
سکوتت رامیشنومدیوانه نیستم
فقط یک جورخاص که کسی بلدنیست
عاشقت هستم