عاقبت

هجوم ناگهانی عشق

فتح میکند

پایتخت درد را...!