گاه آنکه دوستش داری، می‌رود

می‌رود که تا همیشه بماند!

که اگر می‌ماند، نمی‌ماند..