رفته بودم که به پایان برسـم

آمـدی باز شروعم بکنی

یک کافیست که با بودنِ خـود

کمرِ دلهــره را خـــم بکنی...