ازل را نه تو دانی و نه من. وین حرف معما نه تو دانی ونه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو. چون پرده بر افتد نه تو دانی و نه من.