هیچ کس جای تو را

در خاطراتم پر نکرد

بردی از یادم ولی

یادت فراموشم نشد